Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.


Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.


 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği
 

Veri Sorumlusu: T.C. İçişleri Bakanlığı 
Telefon: +90 (312) 422 40 00
Web Adresi: https://www.icisleri.gov.tr
Adres:  T.C. İçişleri Bakanlığı, BAKANLIKLAR/ANKARA
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 • T.C. İçişleri Bakanlığının faaliyetlerini sürdürebilmesi,
 • Bakanlığımızın KVKK ile ilgili sair Kanun ve mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızın faydalanması için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Vatandaşlarımızın kayıtlarının oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi,
 • Vatandaşlarımız ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi, 
 • Bakanlığımızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Bakanlığımızın hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Bakanlığımız tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen işlerin planlanması,
 • Bakanlığımızın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Vatandaşlarımızın sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere araştırma çalışmaları yapılması ve analizinin yürütülmesi,
 • Vatandaşlarımızın sunulan hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Sunulan hizmette vatandaş bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Sunulan hizmet kapsamında sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
 • Hukuki süreçler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bakanlık faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Vatandaşlarımız ve Bakanlık ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Bakanlığımız tarafından mali, muhasebe işlemleri ile finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
   

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile; İçişleri Bakanlığı’nın direkt ve dolaylı çözüm ortakları başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ve sair çözüm ortaklarımızla, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişilerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde ifade edilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili kanun hükümlerine,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına,
 • İçişleri Bakanlığı tarafından; faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçların ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine istinaden; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla işlenmektedir. 

 

 Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız


KVKK’ nin  11 inci  maddesi  uyarınca  İçişleri Bakanlığına  başvurarak;  kişisel  verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde  silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere  bildirilmesini  isteme,  işlenen  kişisel  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya  çıkması  halinde  bu  sonuca  itiraz  etme,  kişisel  verilerinizin  kanuna  aykırı  olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.    


Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe vermek suretiyle T.C. İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki İçişleri Bakanlığı'na elden teslim edebilir, postayla ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde olması ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri ihtiva etmesi önem arz etmektedir.


İçişleri Bakanlığı, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.


Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR